Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Harmonogram akademického roka

Slávnostné otvorenie akademického roka:
19. septembra 2016 (pondelok) o 10.00 v aule UKF

Zápisy študentov:
- presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 20. 9. 2016 - 17. 12. 2016 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 19. 12. 2016 - 11. 2. 2017 
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2016
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu:  do 31. 10. 2016
Predzápisy na letný semester: od  7. 11. 2016 - 20. 11. 2016
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 19. 12. 2016
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2017

Celouniverzitná dovolenka: 23. 12. 2016 - 8. 1. 2017 (nástup do práce 9. 1. 2017)

Imatrikulácie:
FPV                  10. 11. 2016 o 9,00 hod.
FSVaZ              10. 11. 2016 o 11,30 hod.
FSŠ                  8. 11. 2016 o 11,30 hod.
FF                    9. 11. 2016 o 10,00 a 12,30 hod.
PF                    8. 11. 2016 o 9,00 hod.

Študentské dni nitrianskych univerzít: 15. 11. - 25. 11. 2016

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

1.11.2016 - utorok - Sviatok Všetkých svätých
17.11.2016 - štvrtok - Deň boja za slobodu a demokraciu
26. 12. 2016 - pondelok - 2. sviatok vianočný
6. 1. 2017 – piatok – Sviatok Troch kráľov
14. 4. 2017 - piatok - Veľký piatok
17. 4. 2017 - pondelok - Veľkonočný pondelok
1. 5. 2017 - pondelok - Sviatok práce
8. 5. 2017 - pondelok - Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2017 – streda – Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 13. 2. 2017 - 13. 5. 2017 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 13. 2. 2017 - 15. 4. 2017 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 15. 5. 2017 - 8. 7. 2017 
3. roč. Bc. - všetky fakulty: 17. 4. 2017 -  13. 5. 2017
2. roč. Mgr - všetky fakulty: 17. 4. - 6. 5. 2017
Predzápis do 2. - 3. ročníka Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester 2017/18: 20. 3. - 31. 3. 2017
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 15. 7. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

Predzápis do 2. - 3. roč. Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester 2017/18: 20. 3. -  31. 3. 2017
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester:  15. 7. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

Štátne skúšky 

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác  21.4. 2017* 21.4.2017*   
Posúdenie záverečných prác  17.5. 2017  5.5.2017  
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 1. termín
termín upresní PF
10.5. - 12.5.2017
 
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 2. termín
termín upresní PF
22.8. - 23.8.2017
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 3. termín
termín upresní PF
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
 
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín
25.5. - 2.6.2017 18.5. - 24.5.2017  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 24.8. - 28.8.2017**  24.8. - 28.8.2017**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2017/18***
 

Poznámky a vysvetlivky:

* Študent sa môže prihlásiť v AR 2016/17 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce.
V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
** Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2017.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2017/18 spoplatnená.
Študent, ktorý neúspešne absolvoval na ŠS len 1 študijnú povinnosť, uhradí polovicu sumy školného. V ostatných prípadoch nadštandardnej dĺžky štúdia študent uhradí plnú výšku školného.

Promócie:
Fakulta prírodných vied: 15. - 16. 6. 2017, 10. - 11. 7. 2017, 9. 10. 2017
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 3. - 6. 7. 2017 (3 dni)
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. - 30. 6. 2017, 11. 10. 2017
Filozofická fakulta: 23. - 28. 6. 2017 (4 dni), 7. 7. 2017, 12. - 13. 7. 2017 12. - 13. 10. 2017
Pedagogická fakulta: 19. - 22. 6. 2017, 10. 10. 2017

Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 31. 5. 2017

Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium - všetky fakulty 12. - 16. 6. 2017
magisterské štúdium - všetky fakulty 12. - 16. 6. 2017
doktorandské štúdium - všetky fakulty posledný júnový a prvý júlový týždeň 2017

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 27. 7. 2017

Odvolacie konanie voči školnému na štúdium na rektoráte:

1. termín - 22. augusta 2017
2. termín - 12. októbra 2017

Pozn.: Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2016 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 17. 7. - 18. 8. 2017

Deň otvorených dverí – všetky fakulty:  16. 2. 2017

Nitrianske univerzitné dni:  24. 4. - 7. 5. 2017

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň  (odporúčaný termín)

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika

 • Zimný semester
  2. roč. - október - december (4. 10. - 6 . 12. 2016 - 20 hod. - utorok) - materská škola, školský klub, úvodná - hospitačná, priebežná prax
  3. roč. - december (5.12.- 9. 12. 2016 - 1 týždeň) - školský klub- hospitačno-asistentská, bloková prax
 • Letný semester
  1. roč. - marec - máj (7. 3. - 9.5. 2017 - 20 hod. - utorok) - materská škola + školský klub - úvodná hospitačná prax
  2. roč. - apríl (24. 4. - 28. 4. 2017 - 1 týždeň) - materská škola - hospitačno-asistentská, bloková prax
  2. roč. - máj - jún (po dohode - 1 týždeň ) - škola v prírode - asistentská, bloková prax
  3. roč. -február (13. 2. - 24. 2. 2017 - 2 týždne) - školský klub + materská škola - výstupová prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  2. roč. - (len UPP15b) - november (7.-11.11. 2016 - týždeň - 10 hod. ) - pedagogická prax v odbore I.
  3. roč. - október - december (5. 10. - 7. 12. 2016 - 10 týždňov - 20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax hospitačná - priebežná;
  UPP15b - SOŠ- pedagogická prax v odbore II.

MAGISTERSKÉ študijné programy:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 • Zimný semester
  1. roč. - december (5. 12. - 9. 12. 2016 - 1 týždeň) - základná škola - hospitačno- asistentská, bloková prax
  2. roč. - október - december (6. 10. -8. 12. 2016 - 10 týždňov - štvrtok) - základná škola - odborná - výstupová pedagogická prax II. - priebežná
 • Letný semester
  1. roč. - marec - máj (7. 3. - 9. 5. 2017 - 10 týždňov - utorok) - základná škola - odborná pedagogická prax I, výstupová - priebežná
  2. roč. - február (1. 2. - 28. 2. 2017 - 4 týždne - 50 hodín) - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. -  november - december (28.11. - 9. 12. 2016 - 2 týždne) - stredná škola - pedagogická prax A, bloková - výstupová
 • Letný semester
  1. roč. - apríl  (27.3.-7.4. 2017 - 2 týždne) - základná škola - pedagogická prax výstupová B, bloková
  2. roč. - dvojpredmetové štúdium:  február - marec (8 týždňov - 60 hodín:
                               30 hodín - 1. 2. - 28. 2. 2017 
                               30 hodín - 1. 3. - 31. 3. 2017)
      - jednopredmetové štúdium: marec (4 týždne - 30 hodín - 1. 3. - 31. 3. 2017)
      - súvislá pedagogická prax v mieste bydliska